Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.markaartysty.pl (zwanej dalej „Stroną”). 

2.Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się w polityce cookies dostępnej tutaj.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest ANNA PROSZOWSKA-SALA, CLARITY VALLEY ANNA PROSZOWSKA-SALA, ul. Józefa Brandta 26, 05-820 Piastów.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1)pod adresem korespondencyjnym: ul. Brandta 26, 05-820 Piastów

2)pod adresem poczty elektronicznej: hello@markaartysty.pl

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

1.Działanie Strony

a)W celu realizacji usługi Strony usługodawca powierza:

i)informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

ii)informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywanaw celu dostarczenia bardziej dostoswanych ofert produktów i usług.

b)informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

c)dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażaniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z przez użytkownika ze Strony.

d)w celu dokonywania wysyłki Newsletterów, w szczególności Usługodawca przetwarza dane osobowe osób, które zamówiły odpowiednią subskrypcję. W tym celu jest przetwarzany wyłącznie adres mailowy, data subskrypcji, data wysyłki poszczególnych Newsletterów oraz data usunięcia subskrypcji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz Subskrybentów o Newslettera w związku z zamówieniem subskrypcji Newslettera (zamówieniem informacji handlowych przesyłanych droga elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez okres trwania subskrypcji oraz przez 1 rok od jej wycofania przez Subskrybenta.

e)w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, Usługodawca przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Usługodawcą, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości, a jeżeli jest to konieczne, również nazwisko, firma/miejsce pracy, informacje księgowe, adres korespondencyjny. Rozmowy z Usługodawcą nie są nagrywane. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 1 rok po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Usługodawcy. W przypadku korzystania z Usług Komunikacji świadczonych na podstawie regulaminów świadczenia usług przez inne podmioty (np. Chat), informacje dotyczące korespondencji mogą być również przetwarzane przez usługodawców tych usług, wówczas przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się również niezależnie na podstawie odrębnych regulaminów tych usług. Przed wyborem sposobu komunikacji prosimy o zapoznanie się z regulaminami innych usług i dokonanie świadomego wyboru.

f)w celu umożliwienia udziału Użytkownikom w webinarze /szkoleniu Usługodawca przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Usługodawcą celem zapisania się na webinar/ szkolenie. W tym celu Usługodawca przetwarza wyłącznie adres mailowy, imię, nazwisko, a także nazwę firmy, w której pracuje (lub z którą współpracuje) Użytkownik. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w webinarze /szkoleniu. Dane przekazane w związku z udziałem w webinarze /szkoleniu wykorzystywane są w celu organizacji webinaru /szkolenia, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar /szkolenie. Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia webinaru / szkolenia.

2.Reklamacje

a)w celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobe technologie, informacje o urządzeniach.

b) dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej. 

3.Postępowanie wyjaśnienia, dochodzenie roszczeń

a)w przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony prze roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

b)jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą być udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

c)dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z att. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

4. Statystyki korzystania z usług

a) w celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych tj: Pixel Facebooka; Pixel Google Analytics; ActiveCampaign do zbierania e-maili; Woocommerce do zamówień (i bramki płatności np. PayU lub PayPal). Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się tutaj.

b)dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są wykorzystane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

c)użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

d)dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Usługodawcy, lecz nie dłużej niż przez okres sześćdziesięciu dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

5. Działania marketingowe i PR administratora

a)na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach i usługach. Zamieszczanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. 

b)administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów i usług innych firm, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. Zamieszczanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów i usług tych firm. 

III. Odbiorcy danych użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2)do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5)do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,  

b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,

c)administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu tej osoby, której dane dotyczą;

6)do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesyłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec jej profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których te dane dotyczą, lub postaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8)do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonywane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofniecie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2.Aby korzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie .

VI. Inspektor ochrony danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się z bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

1) e-mailowo hello@markaartysty.pl 

2) na adres korespondencyjny ul. Brandta 26, 05-820 Piastów